مهارت های مهدی محمدی در امنیت شبکه
img


آشنایی با مباحث شبکه  • درک مفاهیم شبکه در حوضه نفوذ و امنیت


  • آشنایی با شبکه های محلی و بین المللی


  • آشنایی با انواع شبکه ها


  • و...
  • img


    کار با کالی لینوکس


  • استفاده از ابزار های قدرتمند کالی


  • انجام تست نفوذ به شبکه های مختلف جهت برقراری امنیت


  • و...